Algemene Verkoopsvoorwaarden


ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN van Kea vzw

Artikel 1

Bij het plaatsen van zijn bestelling aanvaardt de klant uitdrukkelijk deze algemene voorwaarden en verzaakt hij aan eigen of enige andere voorwaarden die niet door KEA vzw schriftelijk goedgekeurd werden. Deze laatste zijn niet opponeerbaar en blijven dus zonder enige uitwerking. Briefwisseling gedaan tijdens de uitvoering van een order kan geen wijziging brengen aan de algemene verkoopsvoorwaarden, behalve zo zulks uitdrukkelijk en speciaal in deze briefwisseling vermeld wordt. Elke afwijking van de onderhavige verkoopsvoorwaarden is slechts van toepassing op de zaak waarop zij betrekking heeft en zij kan niet gelden als voorgaande, noch gebruik.

Artikel 2

De factuur moet betaald worden binnen de 14 kalenderdagen na factuurdatum. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 1 % maand. alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10 % op het factuurbedrag (met een minimum van EUR 75) als schadebeding.

Artikel 3

Offertes zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, ten hoogste één maand geldig.

Artikel 4

Elke toegestane korting is eenmalig en schept geen rechten naar de toekomst.

Artikel 5

KEA vzw is niet aansprakelijk voor enige schade die de klant zou oplopen wegens niet tijdig kunnen uitvoeren van de geleverde diensten. Elke klacht omtrent de levering en de conformiteit der geleverde diensten moet aan KEA vzw binnen de 8 dagen na levering betekend worden, op straffe van verval. Het gebrek aan schriftelijk protest van een protest of een factuur binnen de 5 werkdagen vanaf de verzending ervan houdt de onherroepelijke aanvaarding van de factuur en de erin vermelde producten en diensten in.

Artikel 6

Eender welke fysieke goederen die van de klant aan KEA vzw worden overgemaakt, reizen voor risico van de klant, zelfs indien vrachtvrij verzonden. Eventuele terugzending gebeurd op kosten en voor risico van de klant.

Artikel 7

Alle leveringstermijnen zijn benaderend en binden KEA vzw niet. Het overschrijden van de termijn kan geen aanleiding geven tot ontbinding van het contract, alsmin tot enige vorm van schadevergoeding. In geval van overmacht is KEA vzw. gerechtigd de levering te verdagen of eenzijdig te annuleren zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn aan de klant. Onder overmacht wordt ondermeer verstaan brand, staking, machinebreuk, file, ongeval, ziekte, etc.

Artikel 8

De geleverde diensten blijven eigendom van KEA vzw, zolang de klant de hoofdsom niet volledig heeft betaald. Niets uit de geleverde documenten uit de geleverde diensten mag door middel van elektronische of andere middelen, met inbegrip van automatische informatiesystemen mogen gereproduceerd en/of openbaar gemaakt worden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de opsteller.

Artikel 9

KEA vzw kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van de adviezen en attesten, rapporten en certificaten, noch voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade aan derden die het gevolg zou zijn van een persoonlijke interpretatie van de documenten, noch van deze die het gevolg zijn van foutieve informatie die KEA vzw door derden zou bereiken.

Artikel 10

KEA vzw verleent haar diensten binnen de perken van de door de klant verstrekte informatie en toegekende bevoegdheden. De klant verbindt er zich toe alle nodige en relevante informatie te bezorgen aan KEA vzw. KEA vzw is er niet toe gehouden controle uit te oefenen op de inhoud, de juistheid en de volledigheid van de gegevens die de klant hem verstrekt.

Artikel 11

In geval van betwistingen zijn uitsluitend liet vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Artikel 12

Alle klachten met betrekking tot deze factuur moeten gedaan worden per aangetekend schrijven en dit binnen 5 werkdagen na ontvangst der goederen of na uitvoering der diensten.

Artikel 13

Indien de klant de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is deze aan ons een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 20 % van het totaalbedrag van de bestelling Indien wij zelf de overeenkomst verbreken of annuleren of indien de overeenkomst door ons toedoen wordt verbroken is de klant, voor zover deze een consument is, gerechtigd op eenzelfde vergoeding lastens ons.

Artikel 14

In geval van conflict tussen deze algemene voorwaarden, bestelbon en/of offerte geldt volgende voorrangsregel : 1° deze algemene voorwaarden, 2° de bestelbon, 3° de offerte.

Artikel 15

Zowel de klant als Kea keuringen vzw zijn gehouden tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie, waaronder technische gegevens en/of documentatie, persoonsgegevens, informatie omtrent klachten en beroepen. De door de klant ter beschikking gestelde documenten, nodig voor de uitvoering van de opdracht, mogen door Kea keuringen vzw worden gekopieerd en bewaard.

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer kan inzage worden gevraagd van de geregistreerde persoonsgegevens. Kea keuringen vzw verbindt zich ertoe deze niet uit handen te geven of mede te delen aan onbevoegde derden.

De verplichting tot vertrouwelijkheid kan niet worden ingeroepen wanneer het doorgeven van de informatie naar de overheid, BELAC of gerechtelijke instanties wettelijk wordt opgelegd.

Alle keuringsverslagen die in het kader van de overeenkomst tussen KEA VZW en de klant worden opgesteld, zijn vertrouwelijk en alleen bestemd voor de opdrachtgever. In uitzonderlijke gevallen kan de informatie, met instemming van de opdrachtgever, doorgegeven worden aan de notaris of andere belanghebbenden. Wij informeren de opdrachtgever dat het keuringsverslag, volgens Boek 1 afdeling 6.4.6 en 6.5.7 van het AREI, aan het dossier van de elektrische installatie dient worden toegevoegd.

Artikel 16

In geval niet-conformiteit vermeld op het controleverslag niet zijn verholpen binnen de gestelde termijnen, is het keuringsorganisme verplicht dit te melden bij de bevoegde overheid Algemene Directie Energie FOD Economie. De bevoegde ministeries hebben volgens Boek 1 afdeling 6.4.6 en 6.5.7 van het AREI steeds de mogelijkheid om een kopie van het keuringsverslag op te vragen.

Artikel 17

De klant wordt ervan op de hoogte gebracht dat de inspecteur, in kader van de controle door de Overheid al dan niet in functie van de BELAC accreditatie, kan worden vergezeld door een afgevaardigde van de bevoegde overheid.

 

 

 

 

Bereken uw prijs

In enkele stappen weet u onmiddelijk een prijs.

Bereken prijs

Contacteer KEA

Hebt u vragen over onze diensten of de wetgeving, wenst u een bezoek van ons? Neem gerust contact met ons op via het nummer:

09 282 58 88

Op eenvoudige aanvraag sturen we u snel en vrijblijvend een offerte (ook raamcontracten zijn mogelijk).

Contacteer ons

Onze klanten

Mortisun is gespecialiseerd in zonnepanelen-installaties voor de particulier, de zelfstandige ondernemer of KMO.

Mortisun website