AREI codes uitleg van op het attest


De Franse codes kan je hier vinden / Vous pouvez trouver les codes français ici

Code Omschrijving NL
A001 Eendraadsschema's, of indien nodig meerdraadschema's, van de installatie zijn te voorzien. (3.1.2.1., 9.1.1, 9.1.2.)
A002 Situatieplannen van de installatie zijn te voorzien. (3.1.2.1)
A003 Eendraadsschema‘s of meerdraadschema's aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid en/of conform de voorschriften van het AREI. (3.1.2.1, 9.1.1, 9.1.2)
A004 Situatieplannen aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid en/of conform de voorschriften van het AREI. (3.1.2.1)
A005 De vermelding van de gegevens van de verantwoordelijke van de uitvoering en/of het adres van de installatie ontbreken op de schema’s en plannen. (3.1.2.1)
A006 Zie opmerkingen. ()
A007 Zijn te voorzien: Stroombaanschema's en/of situatieplannen en/of situatieplannen van de aardverbindingen en/of documenten met de uitwendige invloeden. Indien noodzakelijk voor het begrip: functionele schema's, uitvoeringsschema's en samenstellingsplannen van de uitrustingen. (3.1.2.1 b)
A008 Stroombaanschema’s en/of situatieplannen en/of situatieplannen aardverbindingen en/of documenten met uitwendige invloeden aanpassen in overeenstemming met de werkelijkheid en/of conform de voorschriften van het AREI. (3.1.2.1 b)
A008 Certificaten of attesten van het geïnstalleerde materiaal zijn niet aanwezig. (1.4.1.2/1.4.2.1/5.1.3.1)
A009 Een lijst van de evacuatiewegen en moeilijk evacueerbare ruimten, een plan/lijst van de veiligheidsinstallaties en/of kritische installaties zijn te voorzien indien van toepassing. (3.1.2.1 a, 3.1.2.1 b)
B001 De toelaatbare stromen (Iz) moeten aangepast worden zodat deze berekend worden volgens de regels van goed vakmanschap. (4.4.1.5)
B002 De maximale nominale stroomsterkte (In) van de smeltzekeringen en/of vermogenschakelaars dient aangepast te worden aan de doorsnede van de stroomafwaarts geïnstalleerde leidingen. (4.4.1.5)
B003 Draaddoorsnede van de geleider(s) dient/dienen aangepast te worden aan de toelaatbare stroomsterkte van de stroomafwaarts geïnstalleerde beschermingsinrichting(en) en/of verbruiker(s). (4.4.1.5, 5.2.1.2)
B004 Minstens twee stroombanen voor de verlichting zijn te voorzien. (5.3.5.2)
B005 De/Het schakel- en/of verdeelbord(en) is op ongeveer 1,50 m boven het grondniveau te plaatsen (5.3.5.1.) ()
B006 De schakel- en/of verdeelborden zijn onvoldoende toegankelijk. (5.3.5.1 c)
B007 De/Het schakel- en/of verdeelbord(en) dient/dienen vervangen te worden, de beschermingsgraad tegen rechtstreekse aanraking is onvoldoende. (5.3.5.1)
B008 De/het schakel- en/of verdeelbord(en) is/zijn te voorzien van een achterwand en/of deur van klasse I of II.. (5.3.5.1.a)
B009 Deur en/of afschermplaat van het schakel- en/of verdeelbord (terug)plaatsen. (5.3.5.1)
B010 De genaakbare, naakte onder spanning staande delen zijn niet op een afdoende wijze afgeschermd (5.3.5.1.). ()
B011 De niet-gebruikte invoeringen van de/het schakel- en/of verdeelbord(en) dienen afgedicht te worden. (5.3.5.1)
B012 Een algemene scheidingsschakelaar, alle fasen, aangepast aan de nominale stroomsterkte van de installatie en van minstens 40 A is te voorzien. (5.3.5.1.b)
B013 De markering en aanduiding ter identificatie van de bedienings-, de beschermings- en de scheidingsinrichtingen van de stroombanen dient aangebracht of vervolledigd te worden. (3.1.3.1)
B014 De schakel- en verdeelborden werden niet op een duidelijke, goed zichtbare en onuitwisbare wijze gemarkeerd. (3.1.3.3)
B015 Automatische schakelaar(s), contactor(en) dienen geplaatst te worden volgens de instructies van de fabrikant. (1.4.1.3)
B016 In meerfasige kringen waar een nulgeleider voorgeschreven is, moet de smeltveiligheid of de éénpolige automaat van de nulgeleider verwijderd worden of moet de beveiliging uitgevoerd worden door een alpolige automaat. (1.4.1.3)
B017 De stroomkringen moeten zo uitgevoerd worden dat zij niet ongewild door andere stroombanen gevoed kunnen worden en/of de kringen aangesloten op meerdere stroombanen zijn te scheiden. (3.2.4.1)
B018 De smeltzekeringhouders of houders van automatische schakelaars dienen voorzien te worden van kalibreerelementen. (5.3.5.5.a)
B019 De overbrugde zekering(en) en/of automa(a)t(en) moet(en) vervangen worden. (9.5)
B020 De verbindingsinstallaties en de beveiligingstoestellen (veiligheden, automatische schakelaars...) moeten op steunpanelen gegroepeerd en gemonteerd zijn in één of meer schakel- en verdeelborden. (5.3.5.1)
B021 De defecte automa(a)t(en) en of zekering(en) moet(en) vervangen worden. (9.5)
B022 De aanwezigheid van een stroombaan met een doorsnede kleiner dan 1,5 mm2 moet worden aangeduid door middel van een rechthoekig etiket. (8.2.1.3)
B023 De leidingen waarvan de doorsnede van de geleiders minder dan 1mm2 bedraagt, moeten verwijderd of vervangen worden of voorzien te worden van een afdoende beveiliging voor de betrokken toepassing. (8.2.1)
B024 De stroomkring(en) voor de contactdozen moet(en) uitgevoerd worden met leidingen met een minimale doorsnede van 2,5 mm2, de minimale doorsnede van 1,5 mm2 is enkel toegelaten voor stroombanen die geen contactdozen bevatten (vb. stroombanen enkel voor verlichting). (8.2.1)
B025 Gemengde stroomkring(en) - verlichting en contactdo(o)s(zen) moet(en) uitgevoerd worden met leidingen met een minimale doorsnede van 2,5 mm2. (5.2.1.2)
B026 De wasmachine, de afwasmachine, de droogkast moeten afzonderlijk gevoed worden door een exclusief toegekende stroombaan. De doorsnede van de elektrische leidingen bestemd voor de voeding van deze elektrische toestellen of machines wordt in functie van het vermogen van deze elektrische toestellen of machines gekozen. (5.2.1.2)
B027 Het elektrisch fornuis, de elektrische kookplaat en de elektrische oven moeten afzonderlijk worden gevoed door een exclusief toegekende stroombaan. De doorsnede van de elektrische leidingen bestemd voor de voeding van deze elektrische toestellen of machines wordt in functie van het vermogen van deze elektrische toestellen of machines gekozen. (5.2.1.2)
B028 De toestellen van een elektrische verwarming met vaste standplaats moeten gevoed worden door een of meerdere exclusief toegekende stroombanen. De doorsnede van de elektrische leidingen bestemd voor de voeding van deze elektrische toestellen of machines wordt in functie van het vermogen van deze elektrische toestellen of machines gekozen. (5.2.1.2)
B029 Het verdeelbord was niet toegankelijk op het moment van de keuring door obstructie/weigering van de klant/defecten aan verdeelbord zelf (kapotte schroeven, verstorven plastiek,...). Hierdoor was een of meerdere controles uit te voeren op het moment van de keuring niet mogelijk. Wanneer het verdeelbord opnieuw toegankelijk is, dient een herkeuring plaats te vinden. Het is mogelijk dat dan bijkomende inbreuken worden vastgesteld. ()
B030 De markering van de eigenschappen en karakteristieken eigen aan de beschermingsinrichting(en) zijn onleesbaar. Deze dient/dienen te worden vervangen. (3.1.3.2)
B031 De automaatschakelaars dienen conform de norm NBN EN 60898 (huishoudelijk) te zijn. (4.4.1.3, 4.4.1.4, 4.4.2.1, 4.4.3.2)
B032 De beschermings- en bedieningstoestellen betreffende stroombanen waarvan de energie tegen verschillende tarieven geleverd wordt, moeten op afzonderlijke panelen gegroepeerd worden, die ten minste 10 cm van elkaar verwijderd zijn of in aparte schakel- en verdeelborden, behoudens toelating van de distributienetbeheerder (5.3.5.1.c)
B033 Een algemene scheidingsschakelaar, alle fasen, aangepast aan de nominale stroomsterkte van de installatie en van minstens 25 A is te voorzien. (5.3.5.1.b)
B034 Het gebruik van contactdozen zonder kinderbeveiliging is niet toegestaan. (4.2.2.3/5.3.5.2)
B035 De voedingsspanning is niet op elk schakel- of verdeelbord vermeld. (3.1.3.3)
B036 De volgnummers van de schakel- en verdeelborden zijn niet altijd vermeld. (3.1.3.3.b)
B037 Het aardverbindingssysteem is niet op elk schakel- en verdeelbord vermeld. (3.1.3.3.b)
B038 De te verwachten maximale kortsluitstroom is niet vermeld op elk schakel- en verdeelbord. (3.1.3.3.b)
B039 Het gebruik van de filiatietechniek is niet op elk het schakel- en verdeelbord aangegeven. (indien van toepassing) (3.1.3.3.b)
C001 Een hoofdequipotentiaalverbinding is te installeren en/of te verbinden. (5.4.4.1)
C002 De aansluitingen van de hoofdequipotentiaalverbindingen (water-, gasleiding, vertrek- en/of terugvoerleidingen van verwarming) dienen geïnstalleerd of vervolledigd te worden. (4.2.3.2)
C003 Hoofdequipotentiaalgeleider(s) met een doorsnede van minimum de helft van de grootste beschermingsgeleider en met een minimum van 6 mm² in koper met geel/groene isolatiekleur is (zijn) te voorzien. (5.4.4.1)
C004 Bijkomende equipotentiaalverbinding(en) in de badkamer of douche is (zijn) te installeren. (5.4.4.2)
C005 De plaatsing van bijkomende equipotentiaalverbinding(en) in de badkamer of douche is (zijn) te vervolledigen. (7.1.4.4)
C006 Bijkomende equipotentiaalverbinding(en) te verwezenlijken met geel/groene geleider(s), doorsnede minstens 4 mm2 (of 2,5 mm2 onder buis). (5.4.4.2)
C007 De doorsnede van de hoofdequipotentiaalverbindingen dient aangepast te worden. (4.2.3.2)
C008 De continuïteit van de equipotentiaalverbindingen dient verzekerd te worden. (5.4.3.1)
C009 De kleurcode werd niet nageleefd, geleider met geel/groene isolatiekleur is voorzien voor de (bijkomende) equipotentiaalverbindingen, beschermingsgeleiders, aardgeleiders. (4.2.3.2, 5.4.4.2)
C010 De doorsnede van de bijkomende equipotentiaalverbinding(en) dient aangepast te worden. (5.4.4.2)
C011 De aansluiting van de equipotentiaal- en/of de beschermingsgeleiders is uit te voeren d.m.v. een niet-onderbreekbare las- of klemverbinding. (5.4.2.1)
D001 De aardgeleider dient stroomafwaarts van de hoofdaardingsklem aangesloten te worden en de beschermingsgeleider van toestellen en/of equipotentiale verbindingen stroomopwaarts. (5.4.2.1)
D002 Een aarding verwezenlijken overeenkomstig de voorschriften. (5.4.2.1)
D003 Afwezigheid van aardingslus onder de fundering. Een afwijking moet aangevraagd worden aan de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, Bestuur Energie: North Gate III, Koning Albert II laan 16 - 1000 Brussel - Tel. 02/277 70 78 - Fax 02/777 52 05. (5.4.2.1)
D004 De waarde van de spreidingsweerstand is te hoog. (5.4.2.1)
D006 Aarding is verwezenlijkt door gebruik van water- en/of gasleidingen. Een aarding verwezenlijken conform de voorschriften. (5.4.2.1)
D007 De aardgeleider (verbinding tussen aardelektroden en de hoofdaardingsklem) uitvoeren met een doorsnede van minstens 16 mm² ader uit koper met geel/groene isolatie of 25mm² niet geïsoleerd koper of 50mm² aluminium/staal. (5.4.2.2, 5.1.6.2)
D009 Een demonteerbaar aansluitstuk (aardingsonderbreker) dient aangebracht te worden in de aardgeleider teneinde de meting van de verspreidingsweerstand mogelijk te maken. (2.5, 5.4.2.1)
D010 Een demonteerbaar aansluitstuk (aardingsonderbreker) moet steeds gemakkelijk toegankelijk zijn. (5.4.2.1)
D011 Geen mogelijkheid tot meten van de aardingsweerstand. (5.4.2.1.c.2)
D012 De gevoeligheid van het beschermingstoestel werd niet bepaald in functie van de spreidingsweerstand. (4.2.3.2/4.2.4.4.d/6.4.5.2)
D013 De gevoeligheid van de differentieelstroombeschermingsinrichting moet bepaald worden in functie van de spreidingsweerstand van de aardverbinding. (4.2.4.4.d)
E001 De algemene isolatieweerstand voor de installatiedelen gebouwd vóór 24/06/2000 is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 250.000 Ohm. (6.4.5.1)
E002 De isolatieweerstand van de kring vermeld in opmerkingen, is onvoldoende. (6.4.5.1)
E003 Geen mogelijkheid tot meten van de isolatieweerstand. (5.1.5.2)
F001 Een verzegelbare algemene differentieelstroominrichting dient geplaatst te worden aan het begin van de installatie. (5.3.5.3)
F002 Een differentieelstroominrichting met een aanspreekstroom van ten hoogste 300 mA, ten minste type A, en een nominale stroomsterkte (In) van minstens 40 A moet in het begin van de installatie aangebracht worden. (4.2.4.3.b/5.3.5.3.a)
F003 De nominale stroomsterkte van de differentieelstroominrichting dient aangepast te zijn aan de overstroombeveiliging. (4.4.1.3, 4.4.1.4)
F004 Onmiddellijk stroomafwaarts van de hoofd-differentieelstroombeschermingsinrichting, moet een afzonderlijke differentieelstroombeschermingsinrichting met een aanspreekstroom van ten hoogste 30 mA aangebracht worden voor de bescherming van installaties in badkamers en stortbadzalen, alsook van wasmachines, droogkasten en afwasmachines en gelijkaardige toestellen. (4.2.4.3.b/6.5.8.1.1)
F005 Onmiddellijk stroomafwaarts van de hoofd-differentieelstroombeschermingsinrichting, moet een afzonderlijke differentieelstroombeschermingsinrichting met een aanspreekstroom van ten hoogste 30 mA aangebracht worden voor de bescherming van installaties voor verlichting, voor stopcontacten (niet vaste toestellen), in badkamers en stortbadzalen, alsook van wasmachines, droogkasten en afwasmachines en gelijkaardige toestellen. (4.2.4.3.b)
F006 Ten minste een differentieelstroombeschermingsinrichting met een aanspreekstroom van ten hoogste 300 mA wordt aan het begin van de elektrische installatie (onmiddellijk stroomafwaarts van kWh-teller) aangebracht teneinde van de bescherming tegen onrechtstreekse aanraking te verzekeren bij gebruik van leidingen van klasse I (vb.: XFVB, VFVB, EXAVB, EVAVB). (4.2.4.3.b)
F007 Aanduiding van 22,5 kA2s ontbreekt op de differentieelstroominrichting. (5.3.5.3)
F008 Bijkomende differentieelstroominrichting(en) met een grote of zeer grote gevoeligheid conform het AREI zijn te voorzien. (DIt bij een spreidingsweerstand > 30 Ohm.) (4.2.4.3.b)
F009 De testknop(pen) van de differentieelstroominrichting(en) werkt/werken niet. (5.3.5.3)
F010 De massa's beschermd door een differentieel zijn niet allen geaard en/of de nulgeleider is stroomafwaarts van deze differentieel geaard. (5.3.5.3.g)
F011 De opstelling, aansluiting van de differentieel zijn niet volgens de voorschriften. (5.3.5.3.a/5.3.5.3.b/5.3.5.5.e)
F012 De differentieelstroombeschermingsinrichting moet de onderbreking verzekeren van alle actieve geleiders van de stroombaan. Wat niet het geval is. (5.3.5.3.b)
F013 Elektrische verwarmingsweerstanden, verzonken in wanden gevoed op een spanning hoger dan 25 V wisselspanning, 36 V gelijkspanning met rimpel of 60 V gelijkspanning zonder rimpel, moet de elektrische verwarmingsinstallatie worden uitgerust met een afzonderlijke differentieelstroombeschermingsinrichting met een aanspreekstroom van ten hoogste 100 mA. (4.2.4.3.b)
F014 Eén of meerdere differentieels werken niet bij het testen met opgewekte foutstroom. (6.5.7.2.b.4.e)
F015 Onvoldoende maatregelen werden getroffen om de verstorende effecten van gelijkstroomcomponenten op de differentieel tegen te gaan. (5.3.5.3.f)
F016 De contactdozen die geen aardcontact hebben moeten door een differentieel- stroombeschermingsinrichting van maximaal 30mA beschermd worden. (8.2.1.6)
G001 De beschermingsgeleider (PE) over de hele installatie verdelen. (5.4.3.6)
G002 De doorsnede van de beschermingsgeleider is ontoereikend. (5.4.3.2)
G003 De continuïteit van de beschermingsgeleider(s) naar de aarde dient verzekerd te worden. (5.4.3.5)
G004 Contactdo(o)s(zen): de aardingspen dient aangesloten te worden op de aarding van de installatie. (4.2.3.2)
G005 Het gebruik van elektrische machines of toestellen van de klasse 0 en 0I is verboden. (4.2.4.3.a)
G006 De eventuele massa’s van elektrisch laagspanningsmaterieel van de klasse I (geleidend omhulsel en enkel basisisolatie) moeten verbonden zijn met de beschermingsgeleider van de elektrische voedingsleiding. (4.2.4.3)
G007 Elektrisch materiaal van de klasse II mag niet verbonden worden met de aardingsinrichting. (4.2.4.3)
G008 Enkel koperen beschermingsgeleiders zijn toegelaten. (5.4.3.1)
H001 De niet-gebruikte leidingen te verwijderen of aan de uiteinden te isoleren. (4.2.2.1)
H002 De leidingen die sporen tonen van beschadiging d.m.v. verhitting (door slecht contact, overbelasting, productiefout,...) dienen te worden vervangen. Indien geen aanwijsbare reden kan worden vastgesteld, raden wij u aan de beveiliging van deze leidingen uit voorzienigheid te vervangen. (2.8.1)
H003 Vervang geel/groene geïsoleerde geleider gebruikt als actieve geleider en/of als 'nulgeleider'. (5.1.6.2)
H004 Wanneer een geleider met blauwe aderisolatie gebruikt wordt, moet die voor de “nulgeleider” gereserveerd worden indien deze aanwezig is in betrokken stroomkring. (5.1.6.2)
H005 De leiding(en) is (zijn) te bevestigen met aangepaste bevestigingsmiddelen. (5.2.2.1)
H006 De niet-gepantserde kabel(s) moeten mechanisch beschermd worden waar ze aan beschadiging of schokken blootgesteld zijn (doorgang van muren, plafonds, enz.). (5.2.1.5)
H007 De kabels van het type XVB, VVB en/of C/VGVB moeten mechanisch beschermd worden op de aan beschadiging blootgestelde plaatsen tot op minimale hoogte van 10 cm boven het vloerniveau. (5.2.1.5)
H008 De aanbevolen trajecten in de muren van lokalen moeten in acht genomen worden bij het inbouwen van niet in buis geplaatste kabels van het type XVB of VVB. (5.2.9.10)
H009 De geleiders van het type VOB moeten in daarvoor bestemde buizen/kabelgoten geïnstalleerd worden. (5.2.9.6)
H010 De elektrische leidingen op voldoende afstand van alle andere niet-elektrische leidingen installeren. (5.2.9.2)
H011 Het gebruik van contactstop(pen) (stekkers) is enkel toegelaten bij aansluiting van snoeren op de vaste installatie. (5.2.6.2)
H012 Kabels van het type VTLmb, LMVVR, COAX, VVT en kabels van het type H05VVF en H07RN-F, gebruikt als geleiders, zijn verboden en dienen vervangen te worden door kabels van het type XVB. (5.2.1.2)
H013 De soepele geleiders dienen aan beide uiteinden te worden samengehouden door hetzij samenknijpende hulzen door middel van een gepast werktuig aangebracht, hetzij elk ander systeem dat minstens een gelijkwaardig resultaat verzekert. (5.3.5.5.e)
H014 Elektrische leidingen zijn niet ingevoerd, zodat een continue bescherming verzekerd is. (5.2.6.1)
I001 Schakelaars, contactdoos of aftakdoos herschikken en/of opnieuw bevestigen. ()
I002 De verbindingen verwezenlijken in verbindings- of aftakdozen, aan de klemmen van schakelaars, in contactdozen, in plafonddozen van verlichtingstoestellen. (5.2.9.3)
I003 Indien de onderbreking van de stroombaan uitgevoerd wordt door een eenpolige schakelaar moet deze schakelaar de fase onderbreken en niet de nulgeleider. (5.3.5.4)
I004 De schakelaar die een contactdoos met een nominale stroomsterkte groter dan 16 A bedient moet alle actieve geleiders onderbreken. (5.3.5.4)
I005 De schakelaars en de contactdozen die in de wanden ingebouwd zijn, moeten in aangepaste inwerkdozen of blokken geplaatst zijn. (5.3.5.4)
I006 Contactdozen, conform de normen NBN C 61-112-1:2017, NBN C 61-112-2:1990 en NBN C 61-112-3:1991, met kinderbeveiliging en aardingscontact plaatsen. (5.3.5.2)
I007 Plaats de contactdozen, die op de wand bevestigd zijn, op een voldoende hoogte ten opzichte van het vloerniveau, met de as van contacthulzen (openingen) op een hoogte van minstens 25 cm in de vochtige lokalen en 15cm in de droge lokalen. (5.3.5.2)
I008 Het materiaal moet gekozen en geplaatst worden overeenkomstig de uitwendige invloeden. (5.1.4)
I009 Gebruik materiaal met een beschermingsgraad die minstens IP4X (IPXX-D) is. (4.2.2.3)
I010 De beschermingsgraad (IP) van het elektrisch materiaal dat in de badkamer geplaatst is, moet aangepast zijn aan het volume waarin dit geïnstalleerd is. (7.1.4.3)
I012 De vast opgestelde elektrische verwarmingstoestellen zijn niet geïnstalleerd. (7.1.5.3)
I013 De gegevens van het toestel of de machine zijn onbeschikbaar of onvolledig; gelieve ons de nodige informatie terug te bezorgen teneinde veiligheidswaarborgen te onderzoeken. (5.1.6.1)
I014 Eén of meerdere transformatoren zijn niet van het type 'veiligheidstrafo', de installatie aangesloten stroomafwaarts op de betrokken trafo(‘s) dient aldus uitgevoerd te worden volgens de voorschriften die van toepassing zijn voor laagspanningsinstallaties. (2.6.3, 4.2.2.3, 4.2.5.3, 5.3.4.5)
I015 Het maximaal aantal aftakpunten is overschreden (max. 8). (5.3.5.2.b)
I016 Contactdozen met alleen maar randaarde mogen niet geïnstalleerd worden. (5.3.5.2.a)
I017 Stopcontacten zonder aarding dienen te worden beschermd door differentieelstroombeschermingsinrichting met een grote of zeer grote gevoeligheid (8.2.1 afwijking 5.3.5.2)
J001 Voorzie een overstroombeveiliging in de secundaire kring van de transformator. (4.4.1.1)
J002 De transformator(en) geplaatst in een omgevingstemperatuur die de toegelaten waarde overschrijdt dient(en) verplaatst te worden of de afkoelingswaarden zijn te verbeteren. (4.3.3.1, 5.1.1.2)
J003 Het toestel in de nabijheid van brandbare materialen dient verplaatst te worden; brandgevaar. (4.3.3.5)
J004 Toestellen zonder bodem moeten bevestigd worden op aangepaste montageplaten (schakelaar, contactdoos, verlichtingstoestel,...). (4.3.3.5)
J005 De elektrische leiding(en) en/of het geplaatste materieel voldoet/voldoen niet aan de vereiste brandklasse en/of de vereiste maatregelen voor de bescherming tegen brand. (4.3.3, 5.3.7)
K001 Het moet onmogelijk zijn om delen die op gevaarlijke potentialen gebracht kunnen worden gelijktijdig aan te raken. (Droge ruimten (AD1) met niet geleidende vloeren en wanden (BC1)) (4.2.4.4.a->4.2.3.3.d)
K002 De beschermingsmaatregelen tegen onrechtstreekse aanraking zijn onvoldoende (andere ruimten dan AD1 met BC1). (4.2.4.4.b)
K003 In vochtige ruimten met BB3 is het verboden om spanningen hoger dan ZLVS (zeer lage veiligheidspanningen) te gebruiken. (4.2.4.4.c)
L001 Kleine vermogensschakelaars moeten van een model zijn dat niet toelaat de werkingsvoorwaarden te veranderen, zonder zichtbare sporen. (zegel) (5.3.5.5.b)
L002 De steunen voor smeltzekeringen van het type D moeten zo aangesloten worden dat het centraal contact zich langs de voedingszijde van de installatie bevindt. (5.3.5.5.c)
L003 De steunen voor smeltzekeringen met pennen moeten zo geplaatst of gebouwd zijn dat de mogelijkheid uitgesloten is om contacten te verwezenlijken tussen geleidende stukken behorende aan twee naastliggende houders. (5.3.5.5.c)
L004 De smeltzekeringen en vermogensschakelaars moeten een onderbrekingsvermogen hebben dat overeenstemt met het te verwachten kortsluitvermogen. (5.3.5.5.e)
L005 De maximumlengte van de beschermde elektrische leidingen moet bepaald worden naargelang de minimale kortsluitstroom. (4.4.2.2.c)
L006 De parallel aangelegde leidingen voldoen niet aan de voorwaarden om beschermd te worden door eenzelfde toestel. (aard, plaatsingswijze, lengte, doorsnede, geen aftakkingen) (4.4.3.4)
L007 De beschermingsinrichtingen tegen overstroom moeten een minimum onderbrekingsvermogen van 3000 A hebben. (5.3.5.5.e)
L008 De eerste vermogensschakelaars, met uitzondering van de penautomaten, moeten voorzien zijn van een conforme markering voor energiebeperkingsklasse 3. (5.3.5.5.e)
L009 Het toestel voor automatische wederinschakeling voldoet niet aan de voorschriften. (5.3.3.5.a/5.3.3.5.b)
L010 Beschermingstoestellen tegen overbelasting mogen niet geplaatst worden in stroombanen waar dit gevaar kan opleveren. (5.2.4.2)
L011 Snoeren van verlengsnoeren met koppelcontactstop of tafelcontactdoos, voldoen niet aan de voorwaarden om niet beschermd te worden tegen overstroom. (5.2.4.2)
L012 De stroombanen voldoen niet aan de voorwaarden om niet beschermd te worden tegen overstroom en/of kortsluiting. (4.4.2.2/4.4.3.3/5.2.4.2)
L013 Alle fasegeleiders moeten beschermd zijn tegen overstroom. (4.4.4.1)
L014 In éénfasige stroombanen moet de bescherming voorzien worden op de twee actieve geleider (4.4.4.2)
L015 Enkel smeltzekeringen of kleine vermogensschakelaars met pennen en kleine vermogensschakelaars zijn toegelaten voor de bescherming van de stroombanen. (5.3.5.5.a)


Explication des codes RGIE sur le certificat


Code Description FR
A001 Prévoir les schémas unifilaires, ou si nécessaire les schémas multifilaires, de l’installation. (3.1.2.1., 9.1.1, 9.1.2.)
A002 Prévoir les plans de position de l’installation. (3.1.2.1)
A003 Adapter les schémas unifilaires ou multifilaires à la réalité, et/ou conformément aux dispositions du RGIE. (3.1.2.1, 9.1.1, 9.1.2)
A004 Adapter les plans de position de l’installation à la réalité et/ou conformément aux dispositions du RGIE. (3.1.2.1)
A005 Renseigner aux schémas et plans, les coordonnées du responsable de l’exécution et/ou l’adresse de l’installation. (3.1.2.1)
A006 Voir les remarques. ()
A007 Prévoir les schémas de circuits et/ou plans de position et/ou plans de position des prises de terre et/ou documents des influences externes. Si nécessaire pour la compréhension: schémas fontionnels, schémas d'exécution, des plans d'ensemble des équipements. (3.1.2.1 b)
A008 Adapter les schémas de circuits et/ou plans de position et/ou plans de position des prises de terre et/ou documents des influences externes à la réalité et/ou conformément aux dispositions du RGIE. (3.1.2.1 b)
A008 Les certificats ou attestations du matériel installé ne sont pas disponibles. (1.4.1.2/1.4.2.1/5.1.3.1)
A009 Prévoir une liste des votes d'évacuation et des lieux à évacuation difficile, une plans/liste des installation de sécurité et/ou des installations critiques si d'application. (3.1.2.1 a, 3.1.2.1 b)
B001 Les courants admissibles (Iz) doivent être calculée conformément aux règles de l'art. (4.4.1.5)
B002 Adapter l’intensité nominale maximale (In) des coupe-circuit à fusibles ou du disjoncteurs en fonction de la section des conducteurs en aval. (4.4.1.5)
B003 Le diamètre du fil de conduit doit être adapter au le récepteur et/ou les dispositifs de protection installé en aval. (4.4.1.5, 5.2.1.2)
B004 Prévoir au moins deux circuits our les appareils d’éclairage. (5.3.5.2)
B005 Placer le tableau à environ 1,50 m au-dessus du sol (5.3.5.1.) ()
B006 L’accessibilité du tableau est insuffisant. (5.3.5.1 c)
B007 Remplacer le tableau, le degré de protection contre le contact direct n’est pas suffisant. (5.3.5.1)
B008 Les tableaux de répartition et/ou de manœuvre ne'sont pas de classe I ou II, avec paroi arrière et porte, conformes à la norme. (5.3.5.1.a)
B009 (Re)placer la porte et/ou l’écran de protection du tableau. (5.3.5.1)
B010 Protéger correctement les pièces nues sous tension et accessibles (5.3.5.1.). ()
B011 Obturer les ouvertures non utilisées du tableau ou coffret. (5.3.5.1)
B012 L’interrupteur-sectionneur général, toutes les phases, est d’une intensité nominale appropriée à l’installation sans être inférieure à 40 A. (5.3.5.1.b)
B013 Les dispositifs de commande, de protection et de sectionnement des circuits sont repérés et établis de façon à permettre leur identification ultérieure. (3.1.3.1)
B014 Les tableaux de répartition et de manoeuvre ne sont pas repérés de manière claire, bien visible et indélébile par des repérages individuels, à moins que toute possibilité de confusion soit écartée. (3.1.3.3)
B015 Installer le matériel (disjoncteurs, contacteurs,…) suivant les instructions du fabricant. (1.4.1.3)
B016 Sur les circuits polyphasés, éliminer le fusible ou disjoncteur unipolaire placé sur le neutre ou prévoir un automate de protection omnipolaire pour les circuits concernés. (1.4.1.3)
B017 Les circuits doivent être conçus et réalisés de façon qu’ils ne puissent pas être alimentés involontairement par un autre circuit. Déplacer le(s) départ(s) branché(s) sur plusieurs circuits. (3.2.4.1)
B018 Equiper les bases de coupe-circuit à fusibles ou disjoncteurs d’éléments de calibrage. (5.3.5.5.a)
B019 Remplacer le(s) fusible(s) et/ou le(s) disjoncteur(s) shunté(s). (9.5)
B020 Les installations de couplage et les appareils de protection (coupe-circuit, disjoncteurs...) sont groupés et montés sur des panneaux supports dans un ou plusieurs tableaux de répartition et de manœuvre. (5.3.5.1)
B021 Remplacer le(s) disjoncteur(s) et/ou le(s) fusible(s) défectueux. (9.5)
B022 La présence d’un circuit d'une section inférieure à 1,5 mm2 doit être signalée au moyen d'une affichette rectangulaire (8.2.1.3)
B023 Eliminer ou remplacer les canalisations électriques dont la section des conducteurs est inférieure à 1mm2 ou prévoir une protection adéquate pour l’application concernée. (8.2.1)
B024 Réaliser le(s) circuit(s) prise(s) en canalisation de section 2,5mm2 la section minimale de 1,5mm2 n’étant autorisée que pour les circuits ne comportant pas de prises de courant (par ex. circuit exclusif d’éclairage). (8.2.1)
B025 Réaliser le(s) circuit(s) mixte(s) éclairage et prise(s) en canalisations de section minimale de 2,5mm2. (5.2.1.2)
B026 Le lave-linge, le lave-vaisselle, le sèche-linge sont alimentés séparément par un circuit exclusivement dédié. La section des canalisations électriques, qui sont destinées à alimenter ces appareils ou machines électriques, est choisie en fonction de la puissance de ces appareils ou machines électriques. (5.2.1.2)
B027 La cuisinière électrique, la taque de cuisson électrique et le four électrique sont alimentés séparément par un circuit exclusivement dédié. La section des canalisations électriques, qui sont destinées à alimenter ces appareils ou machines électriques, est choisie en fonction de la puissance de ces appareils ou machines électriques. (5.2.1.2)
B028 Les appareils d’un chauffage électrique à poste fixe sont alimentés par un ou plusieurs circuits exclusivement dédiés. La section des canalisations électriques, qui sont destinées à alimenter ces appareils ou machines électriques, est choisie en fonction de la puissance de ces appareils ou machines électriques. (5.2.1.2)
B029 Le panneau de distribution n'était pas accessible au moment de l'inspection en raison d'une obstruction / refus du client / de défauts dans le panneau de distribution lui-même (vis cassées, plastique détérioré, ...). Cela a rendu impossible la réalisation d'un ou plusieurs contrôles au moment de l'inspection. Lorsque le panneau de distribution est à nouveau accessible, une nouvelle inspection doit avoir lieu. Il est possible que des infractions supplémentaires soient alors constatées. ()
B030 Les repérés des caractéristiques des dispositifs placé sont illisible et doivent être remplacer. (3.1.3.2)
B031 Les interrupteurs résidenciele doivent être construire convenant le NBN EN 60898. (4.4.1.3, 4.4.1.4, 4.4.2.1, 4.4.3.2)
B032 Les appareils de protection et de manœuvre relatifs à des circuits dont l’énergie est soumise à des tarifs différents sont groupés sur des panneaux distincts, écartés les uns des autres de 10 cm au moins, ou dans des tableaux de répartition et de manœuvre distincts, sauf autorisation du gestionnaire de réseau de distribution. (5.3.5.1.c)
B033 L’interrupteur-sectionneur général, toutes les phases, est d’une intensité nominale appropriée à l’installation sans être inférieure à 25 A. (5.3.5.1.b)
B034 L'utilisation des socles de prises de courant sans sécurité enfant n'est pas autorisée. (4.2.2.3/5.3.5.2)
B035 La tension d’alimentation n'est pas indiquée clairement de manière apparente sur chaque tableau de répartition et de manoeuvre. (3.1.3.3)
B036 Le numéro d’identification n'est pas toujours indiqué du tableau de répartition et de manoeuvre. (3.1.3.3.b)
B037 Le schéma de mise à la terre n'est pas indiqué sur tous les tableaux de répartition et de manoeuvre. (3.1.3.3.b)
B038 Le courant de court-circuit présumé maximal n'est pas indiqué sur tous les tableaux de répartition et de manoeuvre. (3.1.3.3.b)
B039 L’utilisation de la technique de filiation n'est pas indiqué sur tous les tableaux de répartition et de manoeuvre. (si d’application) (3.1.3.3.b)
C001 Réaliser les liaisons équipotentielles principales et/ou leurs connexions. (5.4.4.1)
C002 Compléter ou réaliser les liaisons équipotentielles principales (eau, gaz, arrivée et/ou départ chauffage). (4.2.3.2)
C003 Réaliser les liaisons équipotentielles principales par des conducteurs isolés vert/jaune doit avoir une section au moins égale à la moitié de celle du plus gros des conducteurs de protection de l’installation, le conducteur de terre étant exclu, avec un minimum de6 mm² en cuivre. (5.4.4.1)
C004 Réaliser le(s) liaison(s) équipotentielle(s) supplémentaire(s) salle de bains/douche(s). (5.4.4.2)
C005 Compléter la (les) liaison(s) équipotentielle(s) supplémentaire(s)salle de bains/douche(s). (7.1.4.4)
C006 Réaliser la (les) liaison(s) équipotentielle(s) supplémentaire(s) par conducteur(s) isolé(s) vert/jaune de section minimum de 4mm2 (ou 2,5 mm2 sous tube). (5.4.4.2)
C007 Adapter la section des liaisons équipotentielles principales. (4.2.3.2)
C008 Assurer la continuité d la liaison équipotentielle. (5.4.3.1)
C009 Prévoir un conducteur vert/jaune pour les liaisons équipotentielles (principales et supplémentaires), conducteurs (principal) de protection et conducteurs de terre: code de couleur non respecté. (4.2.3.2, 5.4.4.2)
C010 Adapter la section de la liaison équipotentielle supplémentaire locale. (5.4.4.2)
C011 Les connexions des conducteurs de protection et d’équipotentialité sont à souder ou à assujettir par vis de pression d'une façon ininterruptible. (5.4.2.1)
D001 Les connexions à la borne principale de terre de l’installation doivent être réalisées, côté amont pour les conducteurs de protection et/ou les liaisons équipotentielles et côté aval, pour le conducteur de terre. (5.4.2.1)
D002 Réaliser une prise de terre conforme aux prescriptions. (5.4.2.1)
D003 Absence de boucle de terre ) fond de fouille. Demander une dérogation au SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie, Administration de l’Energie, bd. du Roi Albert II 16 - 1000 Brussel - Tél. 02/277 70 78 - Fax 02/777 52 05. (5.4.2.1)
D004 La valeur de la résistance de dispersion de la prise de terre est trop élevée. (5.4.2.1)
D006 Mise à la terre réalisée au moyen des canalisations d’eau et/ou de gaz. Réaliser une prise de terre conforme aux prescriptions. (5.4.2.1)
D007 Le conducteur de terre (liaison entre la prise de terre et la borne principale de terre) doit être d’une section minimum 16mm² âme cuivre et isolé (vert/jaune ou 25mm² pas isolé cuivre ou 50mm² aluminium/échantillon. (5.4.2.2, 5.1.6.2)
D009 Prévoir un dispositifs de coupure (barrette de sectionnement), afin de permettre la mesure de la résistance de dispersion de la prise de terre. (2.5, 5.4.2.1)
D010 Le dispositif de coupure (barrette de sectionnement) doit être placé dans un endroit aisément accessible. (5.4.2.1)
D011 Pas possible de mesuré la résistance de la terre. (5.4.2.1.c.2)
D012 La sensibilité du dispositif de protection n'est pas fonction de la résistance de dispersion de la prise de terre (4.2.3.2/4.2.4.4.d/6.4.5.2)
D013 La sensibilité du dispositif de protection à courant différentiel-résiduel n'est pas fonction de la résistance de dispersion de la prise de terre. (4.2.4.4.d)
E001 La valeur de la résistance d’isolement général pour les parties de l’installation construites avant le 24/06/2000 est insuffisante, celle-ci doit être au minimum de 250.000 Ohm. (6.4.5.1)
E002 La valeur de la résistance d’isolement de la circuit référer à dans les remarques, est insuffisante. (6.4.5.1)
E003 Pas possible de mesuré le niveau d’ isolation. (5.1.5.2)
F001 Prévoir un interrupteur différentiel général, muni d’un dispositif de plombage, à l’origine de l’installation. (5.3.5.3)
F002 Prévoir un interrupteur différentiel général d’une intensité nominale (In) de 40A minimum, au moins du type A et de sensibilité de 300 mA maximum. (4.2.4.3.b/5.3.5.3.a)
F003 L’intensité nominale de l’interrupteur différentiel doit être adaptée au dispositif de protection contre les surintensités. (4.4.1.3, 4.4.1.4)
F004 Immédiatement en aval du dispositif de protection placé à l’origine de l’installation électrique, au moins un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel inférieur ou égal à 30 mA pour la protection des installations dans les salles de bains et salles de douches, ainsi que des lessiveuses, séchoirs et lave-vaisselle et des appareils assimilés. (4.2.4.3.b/6.5.8.1.1)
F005 Immédiatement en aval du dispositif de protection placé à l’origine de l’installation électrique, au moins un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel inférieur ou égal à 30 mA pour la protection des installations pour l’éclairage, pour les socles de prise (non destinés des appareils fixes), dans les salles de bains et salles de douches, ainsi que des lessiveuses, séchoirs et lave-vaisselle et des appareils assimilés. (4.2.4.3.b)
F006 Au moins un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel, dont le courant de fonctionnement est au maximum 300 mA, est placé à l’origine de l’installation électrique (sortie compteur kWh) afin d’assurer la protection contre les contact indirects lors d’utilisation de canalisations de classe 1 (ex: XFVB, VFVB, EXAVB, EVAVB). (4.2.4.3.b)
F007 L’absence de l’identification de 22,5 kA sur le différentielle. (5.3.5.3)
F008 Prévois un (des) interrupteur(s) différentiel(s) à haute ou très haute sensibilité supplémentaire(s). (Si la résistance de dispersion de la prise de terre est supérieure à 30 ohms.) (4.2.4.3.b)
F009 Bouton de test du différentiel ne fonctionne pas. (5.3.5.3)
F010 Toutes les masses de partie d’installation protégée par des dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel quelle que soit leur sensibilité ne sont pas reliées à une prise de terre. Et/ou les masses protégées par un même dispositif de protection ne sont pas reliées à la même prise de terre. Et/ou le conducteur neutre est relié à la terre en aval du dispositif de protection. (5.3.5.3.g)
F011 La disposition, le branchement du différentiel ne sont pas conformes à la réglementation. (5.3.5.3.a/5.3.5.3.b/5.3.5.5.e)
F012 Le dispositif de protection à courant différentiel-résiduel n'assure pas la coupure de tous les conducteurs actifs du circuit. (5.3.5.3.b)
F013 Si le chauffage électrique est réalisé au moyen de résistances noyées dans une paroi et est alimenté sous une tension supérieure à 25 V en courant alternatif, 36 V en courant continu non lisse ou 60 V en courant lisse, ce dernier doit être protégé séparément par un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel d’un courant de fonctionnement de maximum 100 mA. (4.2.4.3.b)
F014 le contrôle des boucles de défaut et du raccordement correct des dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel via la création d'un courant de défaut a échoué. (6.5.7.2.b.4.e)
F015 Des mesures insuffisantes ont été prises pour contrecarrer les effets perturbateurs des composantes de courant continu sur le différentiel. (5.3.5.3.f)
F016 Les socles de prise de courant qui ne comportent pas de contact de terre doivent être protégés par un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel à haute ou très haute sensibilité. (8.2.1.6)
G001 Le conducteur de protection (PE) est à distribuer dans toute l’installation. (5.4.3.6)
G002 La section minimale des conducteurs de protection est insuffisante. (5.4.3.2)
G003 Assurer la continuité de la mise à la terre tu (des) conducteur(s) de protection. (5.4.3.5)
G004 Prise(s): le continuité de la mise à la terre du (des) conducteur(s) de protection doit être assuré. (4.2.3.2)
G005 L’utilisation de machines ou d’appareils électriques de classe 0 et 0I est interdite. (4.2.4.3.a)
G006 Les masses éventuelles du matériel électrique à basse tension de la classe I sont reliées au conducteur de protection des canalisations électriques qui les alimentent. (4.2.4.3)
G007 La matériel électrique de la classe II ne peuvent pas être connecter avec un conducteur de terre. (4.2.4.3)
G008 Seuls les conducteurs de protection en cuivre sont admis. (5.4.3.1)
H001 Les conducteurs non utilisés sont à éliminer ou à isoler à leurs extrémités. (4.2.2.1)
H002 Les conducteurs avec des traces de être chauffer sont à remplacer. Si la cause n'est pas claire, les protections doivent être changer comme messure préventif. (2.8.1)
H003 Replacer le conducteur isolé vert/jaune utilié comme conducteur actif et/ou comme neutre. (5.1.6.2)
H004 Lorsque le conducteur bleu est distribué, il y a lieu de le réserver exclusivement au neutre s’il existe dans le circuit concerné. (5.1.6.2)
H005 Fixer la (les) canalisation(s) au moyen d’attaches adaptées. (5.2.2.1)
H006 Protéger mécaniquement le(s) câble(s) non armé(s) aux endroits exposés aux dégradations, coupures, chocs (traversée des murs, plafonds, etc.). (5.2.1.5)
H007 Protéger mécaniquement le(s) câble(s) XVB, VVB et/ou C/VGVB aux endroits exposés, jusqu’à une hauteur minimale de 10 cm au -dessus du niveau du sol. (5.2.1.5)
H008 Respecter les parcours privilégiés pour les câble du type XVB, VVB noyés sans conduit dans les murs. (5.2.9.10)
H009 Placer sous tubes ou goulottes adéquats les conducteurs de type VOB. (5.2.9.6)
H010 Déplacer les canalisations électriques (en montage apparent) à une distance suffisante de toute autre canalisation non électrique. (5.2.9.2)
H011 L(utilisation de dispositifs fiche(s)/prise()s n’es autorisée que pour la (les) connexion(s) de canalisation(s) souple(s). (5.2.6.2)
H012 Les cables VTLmb, LMVVR, COAX, VVT et les cables type H05VVF et H07RN-F, utiliser comme conducteur, ne sont pas autoriser et doive être remplacer par des cables XVB. (5.2.1.2)
H013 Les conducteurs souples est admise pour autant que les brins de chaque extrémité soient solidarisés soit par un embout serti à l’aide d’un outil approprié, soit au moyen de tout autre dispositif assurant un résultat au moins équivalent. (5.3.5.5.e)
H014 Aux extrémités des canalisations électriques, la protection continue doive être assurer. (5.2.6.1)
I001 Interrupteur, prise de courant ou boîte de dérivation à reconditionner et/ou refixer. ()
I002 Réaliser les connexions dans des coffrets, tableaux, boîtes de jonction ou de dérivation, aux bornes des interrupteurs, des prises de courant ou dans les pavillons de luminaires. (5.2.9.3)
I003 Lorsque la coupure d’un circuit est réalisée par un interrupteur unipolaire, c’est la phase et non le neutre qui doit être coupée par cet interrupteur. (5.3.5.4)
I004 Tout interrupteur commandant un socle de prise de courant avec un courant nominal plus grand que 16 A doit couper les conducteurs actifs. (5.3.5.4)
I005 Les interrupteurs et socles de prises à encastrer dans les parois, doivent être logés dans des boîtes appropriées. (5.3.5.4)
I006 Prévois des prises de courant conformer aux normes NBN C 61-112-1:2017, NBN C 61-112-2:1990 et NBN C 61-112-3:1991, avec contact de terre et sécurité enfants. (5.3.5.2)
I007 Les prises de courant fixées sur les parois doivent être placées à une hauteur suffisante par rapport au sol (l’axe des alvéoles des socles de prises de courant se trouve à une hauteur d’au moins 0,25 m au-dessus du sol fini, 15 cm dans des locaux ne présentant pas de risque d’humidité. (5.3.5.2)
I008 Choisir et installer le matériel en fonction des influences externes. (5.1.4)
I009 Prévoir du matériel dont le degré de protection est au moins IP4X (IPXX-D). (4.2.2.3)
I010 Adapter le degré de protection (IP) du matériel électrique placé dans la/les salle(s) de bains au volume dans lequel il est installé. (7.1.4.3)
I012 Les appareils de chauffage électrique à poste fixe ne sont pas installée. (7.1.5.3)
I013 Nous communiquer les caractéristiques essentielles, ces données ne figurent pas (ou sont incomplètes) sur l’appareil ou la machine, afin de prendre connaissance des garanties de sécurité. (5.1.6.1)
I014 Le(s) transformateur(s) ne sont pas du type ‘transformateur de sécurité’. L’installation qui est connecté au circuit secondaire du (des) transformateur(s) concerné doit être installer suivant les consignes qui sont d’application pour les installations en bas tensions. (2.6.3, 4.2.2.3, 4.2.5.3, 5.3.4.5)
I015 Le nombre de prises simples ou multiples est limité à 8 par circuit. (5.3.5.2.b)
I016 Les socles de prise de courant avec uniquement des contacts de terre latéraux ne peut pas être installée. (5.3.5.2.a)
I017 Les prises sans mise à la terre doivent être protégées par un différentiel avec une sensibilité élevée ou très élevée (8.2.1 afwijking 5.3.5.2)
J001 Prévoir une protection de surcharge au secondaire du transformateur. (4.4.1.1)
J002 La dissipation de la chaleur produite en service normal par le transformateur, est gênée du fait de la température ambiante excessive due à une aération insuffisante, il y a lieu de déplacer le transformateur ou d’améliorer l’aération du lieu. (4.3.3.1, 5.1.1.2)
J003 Déplacer l’appareil placé à proximité de matériaux inflammables, risques d’incendie. (4.3.3.5)
J004 Fixer les appareils sans fond sur plaques de montage ou rosaces appropriées (interrupteurs, prises, appareils d’éclairage,... (4.3.3.5)
J005 Les canalisations électriques et/ou le matériel électrique ne répondant pas aux prescriptions de la classification de la protection contre l'incendie. (4.3.3, 5.3.7)
K001 Protection insuffisante pour rendant impossible le contact simultané entre pièces susceptibles d’être portées àdes potentiels dont la différence est dangereuse (AD1 et BC1). (4.2.4.4.a->4.2.3.3.d)
K002 Les mesures de protection contre les chocs électriques par contacts indirects sont insuffisantes. (Autre lieux que AD1 avec BC1) (4.2.4.4.b)
K003 Entre les lieux mouillés avec BB3, c'est interdit d'utiliser des tensions plus élevées que la très basse tension de sécurité. (4.2.4.4.c)
L001 Les petits disjoncteurs doivent être d’un modèle tel que leurs conditions de fonctionnement ne puissent pas être modifiées par ces personnes sans qu’il en résulte de traces visibles, telle la violation d’un plombage. (5.3.5.5.b)
L002 Les socles de coupe-circuit du type D doivent être connectés de façon que le contact central se trouve du côté de l’origine de l’installation. (5.3.5.5.c)
L003 Les socles de coupe-circuit utilisant des broches doivent être disposés ou construits de manière à exclure la possibilité d’établir des contacts entre pièces conductrices appartenant à deux socles voisins. (5.3.5.5.c)
L004 Les fusibles et disjoncteurs doivent avoir le pouvoir de coupure correspondant à la puissance de court-circuit présumée à l’endroit de leur installation (5.3.5.5.e)
L005 Les longueurs maxima des canalisations électriques protégées doivent être déterminées en fonction du courant de court-circuit minimum. (4.4.2.2.c)
L006 Les plusieurs canalisations électriques qui sont raccordées en parallèle pour former un circuit élémentaire, ne conforment pas les conditions pour être protégéspar un dispositif unique de protection. (nature, mode de pose, longueur, section, aucune dérivation). (4.4.3.4)
L007 Les dispositifs de protection contre les surintensités doivent pouvoir de coupure minimal de 3000 A. (5.3.5.5.e)
L008 Les disjoncteurs de première ligne, à l’exception des disjoncteurs à broches, doivent pourvus d’un marquage conforme pour la classe de limitation d’énergie 3. (5.3.5.5.e)
L009 Le dispositif à refermeture automatique n'est pas conforme à la prescriptions. (5.3.3.5.a/5.3.3.5.b)
L010 C'est interdit de placer le dispositif de protection contre les surcharges sur les canalisations électriques alimentant une machine ou un appareil dont l’arrêt inopiné pourrait présenter des dangers ou des inconvénients graves. (5.2.4.2)
L011 Les canalisations électriques souples des cordons prolongateurs avec une prise mobile simple ou un bloc mobile de prises multiples, ne remplissent pas les conditions afin de ne pas être protégé contre les surintensités. surintensités si (5.2.4.2)
L012 Les circuits ne remplissent pas les conditions afin de ne pas être protégé contre les surintensités et/ou contre les courts-circuits. (4.4.2.2/4.4.3.3/5.2.4.2)
L013 La détection de surintensité est prévue sur tous les conducteurs de phase. (4.4.4.1)
L014 Dans les circuits monophasés la protection est réalisée sur les deux conducteurs actifs. (4.4.4.2)
L015 Seuls les coupe-circuits à fusibles ou petits disjoncteurs à broches et les petits disjoncteurs sont admis pour la protection des circuits. (5.3.5.5.a)
Bereken uw prijs

In enkele stappen weet u onmiddelijk een prijs.

Bereken prijs

Contacteer KEA

Hebt u vragen over onze diensten of de wetgeving, wenst u een bezoek van ons? Neem gerust contact met ons op via het nummer:

09 282 58 88

Op eenvoudige aanvraag sturen we u snel en vrijblijvend een offerte (ook raamcontracten zijn mogelijk).

Contacteer ons

Onze klanten

Mortisun is gespecialiseerd in zonnepanelen-installaties voor de particulier, de zelfstandige ondernemer of KMO.

Mortisun website